Черен списък с измамници: viewtopic.php?f=6&t=77154

Общи правила на сървърите / General Server Rules

Общи правила.
Изображение
Потребителски аватар
System *123#
Администратор
Администратор
Мнения: 1890
Регистриран: 29 дек 2012 16:03
CS Nick: System
Местоположение: Карлово, Пловдив
Контакти:
Bulgaria

17 ное 2013 09:18

Общи правила

1. Забранен е всякакъв вид обиждане или заяждане!
2. Забранено е използването на помощни средства!
3. Забранени са рекламите и рекламните никове!
4. Забранено е псуването и спаменето по микрофона!
5. Забранени са обидни и вулгарни никове(с цел обида).
6. Забранена е играта "no kill" (без да се убиват) между играчи от различни отбори!
* Позволено е само в Knife Arena сървъра!
7. Забранено е бъгването!
8. Забранено е умишленото блокиране на съотборници в стеснени участъци (тунели, пред врати, мостове и т.н)!
9. Забранено е плуването по картите!
10. Забранено е използването на calladmin-а без основателна причина!
11. Забранено е да симулирате хак, за да измамите админ!
12. Забранено е да играете със Software Mode!
13. Забранено е използването на никове, наподобяващи тези на администраторските или цялостното им копиране, но само в сървъра, където са админи!
* Не се отнася за смс админи.
14. Забранено е да си сменяте скина с конзолна команда!
*Право на сменяне на скин имат само админите в сървърите, които позволяват това чрез команда "/skin" или други. Позволено е и за играчите, ако командата позволява тази възможност.
15. Забранено е да си подсказвате по време на игра.
*Позволено е само в Jailbreak и само за CT.
16. Забранено е да пишете с различен цвят и да се представяте за админ.
17. Забранена е играта с над 101 FPS. (Отнася се за всички сървъри в които има командата, /allfps)
18. Забранено е фарменето на AFK играчи с цел вдигане на ранк, трупане на кредити, аммо пакове, долари, XP, точки и други екстри от сървърите.

** Ако смятате, че сте били наказани несправедливо, можете да се оплачете във форума!

Правила за SMS администратори!

1. Масов slay/slap без да има конкретна причина се наказва директно с ОТНЕМАНЕ НА ПРАВАТА!
2. Смяна на картата да става по следния начин:
2. 1. ВОТ, запитващ играчите дали желаят смяна на картата. (пр. amx_vote "Iskate li drug map?" "Da" "Ne")
2. 2. Ако вотът е Против смяна, то текущата карта остава, като нов вот не може да се пуска преди да е изтекло поне половината от оставащото време на текущата карта.
2. 3. Ако вотът е За смяната, то тогава се пуска нов вот за избор на карта!
2. 4. Смяната на картата да не става веднага след приключването на гласуването, а след края на текущия рунд!
2.5. Вот или директна смяна на картата, веднага след смяната на предишната, може да се пусне само в случаите, когато има основателна причина това да се направи - технически проблеми (лаг, насичане, бъгове); при извършване на промени от страна на администраторския екип; малка карта при наличие на голям брой играчи в сървъра; масово недоволство от страна на играчите от избора на настоящата карта и др. Следват се стъпките, които са показани в точки 2. 1, 2. 2 и 2. 3, а 2. 4 може да бъде пропусната!
3. Забранено е админ да използва вулгарни думи.
4. Забранено е да се използват хакове и други помощни средства.
5. Забранено е да се спами на HUD чата.
6. Забранено е админ, който е гагнат, сам да си маха гага, независимо дали е справедлив или не, както и от времетраенето.

Правила за всички сървър администратори!

1. Забранено е вулгарното държание.
2. Нямате фиксирани минути за активност.
3. Трябва да посещавате редовно форума.
*Ако не сте посещавали форума повече от 1 седмица, без да предупредите някой от модераторите, ще бъдете премахнати!
4. Задължително е да помагате на хората в сървъра.
5. Задължително е да поддържате добрият тон в сървъра.
6. Забранено е да имате пристрастия към хора, които нарушават правилата на сървъра.
7. Не е препоръчително да има оплаквания от сървър администратори.
8. Всички сървър администратори са длъжни да преместят afk играч към отбора на спектаторите, освен ако сървъра не е пълен - тогава могат да го kick-нат.
9. Забранено е да се спами на HUD чата.
10. Всеки Сървър администратор има право и е задължен да мести играчи от Т към СТ и обратно, за да се постигне равностойна игра, стига това да е договорено с дадените лица и да не пречи на играчите.
*Изключение се прави, ако играта е твърде неравностойна и играчите трябва да се разместят.
11. Забранено е kick-ването на spectator-и!
*Позволено е в случаите, когато сървърът е пълен и spectator-ите заемат от слотовете за игра.
12. Забранено е да се предупреждава само на psay чата - предупрежденията към играчите трябва да се отправят на all или обикновен чат, при необходимост и на HUD, за да бъдат видяни от всички.

Правила за всички поддръжки!

1. Забранено е вулгарното държание.
2. Нямате фиксирани минути за активност. За слаба активност се считат под 200 минути общо за предходната седмица (наказва се с предупреждение). За перфектна активност се считат 100 минути на ден.
3. Трябва да посещавате редовно форума.
4. Трябва да следите Сървър Админите в сървъра и да докладвате за нередности на по-висшестоящите.
5. Задължително е да гласувате в кандидатури, които се отнасят за вашия сървър.
*Вашият глас ще бъде по-високо оценяван от тези на Сървър Админите и Глобалните Админи.
6. Задължително е да помагате на хората в сървъра.
7. Задължително е да помагате на Сървър Админите, ако имат проблеми и да се консултирате с по-висшестоящ, ако проблемът не попада във вашата сфера на правомощия.
8. Правило №8 и №12 от "Правила за всички сървър администратори" важи и за Поддръжките.
9. Забранено е да се спами на HUD чата.
10. Всяка Поддръжка има право и е задължен да мести играчи от Т към СТ и обратно, за да се постигне равностойна игра, стига това да е договорено с дадените лица и да не пречи на играчите.
*Изключение се прави, ако играта е твърде неравностойна и играчите трябва да се разместят.


Правила на другите сървъри

ПРАВИЛА НА BASEBUILDER 18+

ПРАВИЛА НА KNIFE ARENA

ПРАВИЛА НА SOCCERJAM

ПРАВИЛА НА JailBreak Extreme

ПРАВИЛА НА Ghostmod

ПРАВИЛА НА Deathrun[4FUN]

ПРАВИЛА НА HNS # Floppytown

ПРАВИЛА НА ZP MEGA FAST AMMO

ПРАВИЛА НА Snipe IT 5 Only + Respawn

ПРАВИЛА НА Zombie Escape

ПРАВИЛА НА HNS # Blockmaker

ПРАВИЛА НА Blockmaker Ultimate

Danger-cs си запазва правото да променя правилата по всяко време.ENGLISH


General Server Rules

1. Insulting others is forbidden!
2. Using HACKS is strictly forbidden!
3. Advertising or using Ad in nicknames are forbidden!
4. Swearing or spam on the microphone is forbidden!
5. Insulting nicknames are forbidden!
6. Playing No Kill is forbidden!
*playing no kill is allowed only in the Knife Arena server.
7. Using bugs is forbidden!
8. Blocking teammates on purpose in tight spots like tunnels, doors, bridges etc... is forbidden!
9. Swimming on the maps is forbidden!
10. Using /calladmin without a reason is forbidden!
11. HACK Simulation in order to fool the admins is strictly forbidden!
12. Playing on Software Mode is forbidden!
13. Using nicknames similar to admin nicknames or fully copying them is forbidden!
*only in the servers, where they are admins
*doesn't apply for SMS Admins
14. Changing skin model with console command is forbidden!
*Only admins can change their skin and only if the server has command /skin
*Players are allowed as well to change their skins if the command /skin allows them to use that extra.
15. In-game hints between players is forbidden!
16. Writing in different color and introducing yourself as an admin is forbidden!
17. Playing with over 101 FPS is forbidden! (Only in servers that have the /allfps command)
18. Farming AFK players in order to raise your rank in /top15, get ammo packs, credits, dollars, experience and other extras in the servers is forbidden!

If you think you have been unfairly punished you can complain in the forum!

Rules for SMS Admins

1. Mass slap/slay without a reason for it is strictly forbidden! The punishment is directly taking away your rights!
2. Map changing is happening by this way:
2.1. VOTE, asking the players if they want a change - example: ( amx_vote "do you want a mapchange?" "Yes!" "No!" )
2.2. If the vote is AGAINST changing the current map, then the map remains as you cannot start a new vote until the half time of the current map has passed.
2.3. If the vote is POSITIVE for changing the current map, then you should start vote for maps.
2.4. The change of the map isn't happening after the end of the voting, but happens right after the end of the current round.
2.5. Vote or direct mapchange after changing the previous map is only if there is a good reason for it - technical problems (lag, crashes, bugs) when making changes by the administration team, small map with a large number of players; big discontent. You should follow steps: 2.1, 2.2, 2.3. Step 2.5 could be skipped.
3. Admin using bad language is forbidden.
4. Using HACKS and other game helping resources are strictly forbidden.
5. Spam on HUD Chat is forbidden.
6. It's forbidden for an admin if he's been gagged, to ungag himself, even if the gag was fair or not or the duration.

Rules for all Server Admins

1. Bad language is forbidden.
2. Low activity in the server.
3. You must visit the forum regulary.
*if you haven't visited the forum more than 1 week without warning one of the moderators or the administrators, you will be removed!
4. It's mandatory to help others in the server.
5. It's mandatory to keep the good tone in the server.
6. Being tollerant to folks, that are breaking the server rules is forbidden.
7. It's not recommended to have complaints from server admins.
8. All server admins musttransfer AFK players to spectators, unless the server is full, then you are allowed to kick the AFK player.
9. Spam on HUD Chat is forbidden.
10. All server admins are allowed and obliged to transfer players from T to CT and back to make the balance as long as it has been agreed with the players and it doesn't hinder them.
*An exception is made if the game is too unequal and must be balanced.
11. It's forbidden to kick spectators.
*Its allowed only if the server is full and the spectators are taking too much slots.
12. It's forbidden to warn players only via psay chat (private chat) - warnings must be in the "All" or normal chat and if necessary - on HUD Chat to be seen by everyone.

Rules for all Server Supports

1. Bad language is forbidden.
2. Low activity in the server. For low activity is considered to be under 200 minutes in total for the past week. (You will be punished with warning) Perfect activity is considered to be at 100 minutes per day.
3. You must visit the forum regulary.
4. You must keep an eye over the server admins in the servers and report for irregularities to the superiors.
5. You are obliged to vote on applications which are for your server.
*Your vote will be more highly rated than the votes from server admins and global admins.
6. It's mandatory to help others in the server.
7. It is imperative to assist the Server Admins if they have problems and to consult with superiors if the problem does not fall within your sphere of authority.
8. Rule № 8, №10 and №12. of "Rules for all server administrators" also apply to Server Support rules.
9. Spam on HUD Chat is forbidden.
*Danger-CS reserves it's right to edit the topic at any time!*

Превод и обработка на английски - waBrave.
Потребителски аватар
System *123#
Администратор
Администратор
Мнения: 1890
Регистриран: 29 дек 2012 16:03
CS Nick: System
Местоположение: Карлово, Пловдив
Контакти:
Bulgaria

20 ное 2013 21:42

UPDATED! Добавени са правила, за Сървър Администратори.
Потребителски аватар
poker
Глобален админ
Глобален админ
Мнения: 1810
Регистриран: 31 дек 2012 00:10
CS Nick: poker
Настроение: Hmm?
Местоположение: Palma de Mallorca
Bulgaria

07 дек 2013 22:28

UPDATED! Добавена е 13-та точка към общите правила.
Изображение
Потребителски аватар
Money Over Bitches
VIP
VIP
Мнения: 8437
Регистриран: 31 дек 2012 10:38
CS Nick: money over bitches
Bulgaria

10 мар 2014 23:21

UPDATE!

Добавена точка 17. към Общи правила.
Изображение
Потребителски аватар
warn!ng
Мега Потребител
Мега Потребител
Мнения: 4091
Регистриран: 25 юни 2013 18:38
CS Nick: !Wa[R]nInG!
Настроение: Добро
Име: Хриско
Интереси: phpBB3
Местоположение: Русе, България
Контакти:

24 апр 2014 01:28

UPDATE!

Добавена подточка, към точка 3 на Правила за всички сървър администратори!
Изображение
Потребителски аватар
Money Over Bitches
VIP
VIP
Мнения: 8437
Регистриран: 31 дек 2012 10:38
CS Nick: money over bitches
Bulgaria

29 ное 2014 15:34

UPDATE!

Редактирана точка 2. от "Правила за всички сървър администратори!"

Редактирана точка 2. от "Правила за всички поддръжки!"
Изображение
Потребителски аватар
Baron Corbin
Администратор
Администратор
Мнения: 6181
Регистриран: 17 апр 2013 18:31
CS Nick: Baron Corbin
Настроение: Гарванско
Име: Eric Draven
Месторабота: Из сървърите и форума
Интереси: AMX MOD X
Местоположение: Danger-cs
Контакти:
Bulgaria

21 фев 2015 15:56

UPDATE

Добавени две точки към правилата на Сървър Админите (точка 8) и Поддръжките (точка7).
БЪЛГАРИЯ
НАД
ВСИЧКО

Ако имате предложения за форума и сървърите се обръщайте към мен!
Изображение
Потребителски аватар
Baron Corbin
Администратор
Администратор
Мнения: 6181
Регистриран: 17 апр 2013 18:31
CS Nick: Baron Corbin
Настроение: Гарванско
Име: Eric Draven
Месторабота: Из сървърите и форума
Интереси: AMX MOD X
Местоположение: Danger-cs
Контакти:
Bulgaria

27 май 2015 16:04

UPDATE

Правилото за кампенето е премахнато!
БЪЛГАРИЯ
НАД
ВСИЧКО

Ако имате предложения за форума и сървърите се обръщайте към мен!
Изображение
Потребителски аватар
Baron Corbin
Администратор
Администратор
Мнения: 6181
Регистриран: 17 апр 2013 18:31
CS Nick: Baron Corbin
Настроение: Гарванско
Име: Eric Draven
Месторабота: Из сървърите и форума
Интереси: AMX MOD X
Местоположение: Danger-cs
Контакти:
Bulgaria

05 юни 2015 20:27

UPDATE

Правилото за кампенето отново е добавено!
БЪЛГАРИЯ
НАД
ВСИЧКО

Ако имате предложения за форума и сървърите се обръщайте към мен!
Изображение
Потребителски аватар
Money Over Bitches
VIP
VIP
Мнения: 8437
Регистриран: 31 дек 2012 10:38
CS Nick: money over bitches
Bulgaria

03 авг 2015 21:12

UPDATE!

Промяна в точка 2. от "Правила за всички сървър администратори!":

Преди: 2. Трябва ежедневно да имате, минимум 70 минути в сървъра.

След: 2. Нямате фиксирани минути за активност. За слаба активност се считат под 100 минути общо за предходната седмица (наказва се с предупреждение). За перфектна активност се считат 70 минути на ден.

Промяна в точка 2. от "Правила за всички поддръжки!":

Преди: 2. Трябва ежедневно да имате минимум 100 минути в сървъра.

След: 2. Нямате фиксирани минути за активност. За слаба активност се считат под 100 минути общо за предходната седмица (наказва се с предупреждение). За перфектна активност се считат 100 минути на ден.
Изображение
Заключена

Върни се в “Правила (Rules)”